Mr. Rajiv Singh
Kaizeners Techno Pvt. Ltd.
4, Aastha Balram Road
Near Vijaya Heritage, Uliyan
Kadma, Jamshedpur- 831005
Phone : +91-9835195415
Mr. Prabesh Rautaray
Bhubaneshwar
Phone : +91-8018299766
Mr. Vivek Jagtap
BMH Technology
Office No. 104, Kumar Sahawas
Baner Pashan Link Road
Pashan, Pune – 411021
Phone : +91-9420482495